Recenze knihy

Kniha, jež se vám dostává do rukou, je sbírkou her pro výuku jazyků. Přináší inspiraci a motivaci ke studiu nejen žákům a studentům, ale především učitelům a lektorům, kteří si uvědomují, jak důležitou roli hraje při osvojování cizího jazyka právě atraktivita výuky. S touto knihou dosáhnete snadněji, rychleji a efektivněji kýžených výsledků a vyučování bude bavit vás i vaše žáky!

Mgr. Nicola Chacholos
metodička a jazyková lektorka
 

Recenze knihy z časopisu Czech Language News (vychází v Americe)

Nedílnou součást hodin cizího jazyka, v našem případě češtiny pro cizince, tvoří jazykové hry, jejichž užití nejenže zpestřuje výuku, ale navíc pomáhá studentům lépe si zapamatovat gramatická pravidla, poučky a ustálené fráze. Studenti si probíranou látku lépe pamatují, neboť se učí prostřednictvím hry a neuvědomují si, že se učí. Volba správné jazykové aktivity však může být ošemetná, zvláště v případě, kdy si jazykovými hrami lámou hlavu například začínající lektoři nebo učitelé, kteří by chtěli svoji výuku ozvláštnit. Právě pro tyto učitele představuje publikace Petra Hladíka 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků důležitého pomocníka při vytváření plánů hodin. Tato praktická metodická pomůcka zaujímá ve výuce jazyků velmi důležité místo a z mého pohledu by měla být součástí knihovny každého učitele.

Velkou předností této publikace je její přehlednost. Učitel se při seznamování s jazykovými hrami velmi rychle orientuje, neboť obsah je rozdělen podle jazykových kompetencí, jež předloženéjazykové hry umožňují rozvíjet. Kniha je rozdělena do šesti částí, přičemž kromě kapitol týkajících se rozvoje řečových kompetenci zde najdeme také aktivizující hry a seznamovací hry, jejichž využití přispívá k navození příjemné atmosféry v rámci třídy. Samotný název napovídá, kolik jazykových her v publikaci najdeme, proto záleží na učiteli, jakou konkrétní aktivitu ve výuce zvolí. Při výběru nejvhodnější jazykové hry učitel zohledňuje několik faktorů – rozvoj konkrétní jazykové kompetence, úroveň studentů, časovou náročnost, organizační formu, studijní cíl a nezbytné pomůcky, které je třeba si předem připravit. Schémata pro jazykové hry lze navíc stáhnout v elektronické podobě, čímž kniha rozhodně neztrácí na atraktivitě.

Při seznamování se s jednotlivými aktivitami si můžeme všimnout skutečnosti, že samotného učitele autor motivuje a prostřednictvím knihy vyjadřuje své učitelské nadšení. Jako příklad nám může posloužit hra „Výlet“, která klade důraz na zvídavost a tvořivost studentů. Už samotná úvodní věta v popisu aktivity „Naplánujte s žáky prvotřídní výlet!“ v učiteli jistě probudí touhu po cestování a objevování. Navíc příprava imaginárního výletu nemusí znamenat, že se výlet někdy v budoucnu neuskuteční, ba naopak takový výlet stmeluje skupinu a výuka je poté ještě pohodovější. Tato jazyková hra má široké využití ve výuce především díky své praktičnosti. Každý student se jistě rád pochlubí svými cestovatelskými zkušenostmi, což muže vést k zajímavé diskuzi při hodině. Navíc během přípravy společného výletu mají studenti možnost dozvědět se více informací o místě, v němž by mohli získané znalosti vyučovaného cizího jazyka uplatnit.

Dalším okruhem, díky kterému si tato publikace jistě získá přízeň učitelů, je kapitola věnující se gramatickým hrám. Bohužel gramatika a „gramatický dril“ s ní související je součástí výuky při studiu konjugace, deklinace či nepravidelných sloves a z tohoto důvodu ji studenti považují jako nutné zlo. Avšak použitím gramatických her se snadněji učiteli podaří tento postoj studentů změnit. Báječným příkladem nám mohou být „Lodě“, které jsme hráli jako malé děti. Tato dětská hra probouzí ve studentech dětského ducha a soutěživost. Z pozice učitele je krásné vnímat, jak se studenti vzájemně opravují, soustředí se na správné slovesné koncovky a i během nevědomého „gramatického drilu“ se usmívají. Lodě nabízí široké spektrum variací, na což autor také poukazuje; dalo by se říci, že samotné učitele nabádá k rozšíření jejich vlastního didaktického zásobníku. Bohužel tato aktivita s sebou nese svá úskalí, neboť během své pedagogické praxe jsem se setkala se studenty, kteří lodě nikdy nehráli. Proto je nutné, aby učitel počítal s možností, že ne všichni studenti jsou obeznámeni s pravidly této hry. Právě proto si myslím, že by autor mohl přidat doporučení pro učitele, aby byli obeznámeni s možnými komplikacemi při vysvětlování her. Z vlastní zkušenosti však mohu lodě doporučit, neboť se několikrát přihodilo, že studenti z této hry byli natolik nadšeni, že dokonce vymýšleli jiné variace hracího plánu a další hodinu lodě přímo vyžadovali. Z tohoto důvodu hodnotím autora velmi kladně za zařazení této jazykové hry do jeho inspirující publikace.

Kniha 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků představuje pro učitele bohatý zdroj materiálů, které umožňují zpestřit výuku. Díky nepřebernému množství her mohou své hodiny obohatit nejenom začínající učitelé cizího jazyka, ale také zkušení lektoři, kteří nepohrdnou inspirací, jak své dosavadní hodiny obměnit. Tento metodický zásobník jazykových aktivit umožňuje nejen rozvoj studentů, ale i samotných učitelů, neboť také já jsem se nechala inspirovat a při seznamování se s jednotlivými hrami jsem dostávala nápady, jak různě by se popisované aktivity daly využít. Díky tomu se domnívám, že si tato cenná didaktická pomoc rozhodně zasluhuje pozornost všech nadšených učitelů, kteří se uvědomují nutnost zařadit do hodin efektivní jazykové hry.

Mgr. Andrea Nagyová

lektorka angličtiny a češtiny pro cizince

 


Kontakt

Kreativní výuka

Mgr. Petr Hladík


+420 728 994 473